Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

 Przyjęcia do Bursy na nowy rok szkolny

********************
Wniosek o przyjęcie do bursy można pobrać

ze strony internetowej naszej placówki

lub w sekretariacie w godzinach od 8.00 do 14.00


Terminy postępowania rekrutacyjnego do bursy:

     • od 26  maja do 4 sierpnia 2021 do godz. 14.00 - składanie wniosków o przyjęcie do placówki.
     • 6 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
     • od 16 sierpnia 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r. - postępowanie uzupełniające.
     • 27 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wnioski o przyjęcie do bursy będą rozpatrywane zgodnie poniższymi wytycznymi ujętymi w uchwale Nr XXIII/234/2021.

Punkty za odpowiednie kryterium będą naliczane tylko z uwzględnieniem stosownych dokumentów złożonych prze kandydata ubiegającego się o miejsce w placówce.

Przyjęty Kandydat, który nie zgłosi się do bursie w dniu wyznaczonym na kwaterunek traci miejsce w placówce.


 

UCHWAŁA NR XXIII/234/2021

Rady Powiatu w Bochni

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie: określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1, art.12 pkt.11, art.40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 920) oraz art. 145 ust.1 pkt.3 i ust.3 w związku z art. 29 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.), Rada Powiatu w Bochni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dla ustawowych kryteriów rekrutacyjnych liczbę punktów przyznawanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego, jak w załączeniu Nr 1 do uchwały.

§ 2.  Określa się kryteria rekrutacyjne lokalne i odpowiadającą im liczbę punktów przyznawanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bochni oraz Dyrektorowi Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XVI/167/2020 Rady Powiatu w Bochni z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia kryteriów w I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 2 lipca 2020 r. poz. 4380).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni

Bernadetta Gąsiorek

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/234/2021

Rady Powiatu w Bochni

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Liczbę punktów przyznawanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego dla ustawowych kryteriów rekrutacyjnych:

 a) kandydaci pełnoletni:

- Wielodzietność rodziny kandydata - 10

- Niepełnosprawność kandydata - 10

- Niepełnosprawność dziecka kandydata - 10

- Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę - 10

- Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata - 10

Do powyższych kryteriów należy złożyć wymagane dokumenty wskazane we wniosku o przyjęcie do bursy.

b) kandydaci niepełnoletni

- Wielodzietność rodziny kandydata - 10

- Niepełnosprawność kandydata - 10

- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 10

- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 10

- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -10

- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 10

- Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 10

Do powyższych kryteriów należy złożyć wymagane dokumenty wskazane we wniosku o przyjęcie do bursy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/234/2021

Rady Powiatu w Bochni

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Tabela określająca kryteria, o których mowa w art. 145 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo oświatowe, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów dla tych kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Szkolnej im. Polski Niepodległej w Bochni dla kandydata pełnoletniego i niepełnoletniego:

L.p.

Kryterium

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Odległość miejsca zamieszkania kandydata od szkoły, do której będzie uczęszczał w danym roku szkolnym (najmniejsza mierzona w linii drogowej na podstawie google.maps)

Oświadczenie pełnoletniego kandydata lub prawnego opiekuna kandydata o miejscu zamieszkania i odległości do szkoły

do 22 km - 1

23 km - 24 km - 2

25 km - 26 km - 3

27 km - 28 km - 4

29 km - 30 km - 5

31 km - 33 km - 6

34 km - 36 km - 7

37 km - 39 km - 8

40 km - 45 km - 9

powyżej 45 km - 10

2.

Deklarowany okres pobytu w roku szkolnym

Oświadczenie pełnoletniego kandydata lub prawnego opiekuna kandydata

cały rok szk. - 10

9-8 miesięcy - 8

7-6 miesięcy - 6

5-4 miesiące - 4

3 miesiące i krócej - 2

3.

Rodzeństwo kandydata aktualnie zamieszkuje w Bursie i będzie kontynuować zamieszkanie w Bursie po 1 września b.r.

Oświadczenie pełnoletniego kandydata lub prawnego opiekuna kandydata o posiadaniu rodzeństwa zamieszkałego w Bursie

1

4.

Kandydat ukończył poprzednią klasę szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem

Kserokopia świadectwa

3

5.

Kandydat został pozytywnie zrekrutowany lub uczęszcza do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni

Oświadczenie pełnoletniego kandydata lub prawnego opiekuna kandydata

3

6.

Kandydat został pozytywnie

zrekrutowany lub uczęszcza do oddziału w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”

Oświadczenie pełnoletniego kandydata lub prawnego opiekuna kandydata

10

 

Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z pobytu w bursie.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie  przez okres roku.